Torrin, "Akasha" Paso Robles Syrah 2016

4357309870845

Torrin, "Akasha" Paso Robles Syrah 2016